ਮੰਗਲਵਾਰ (/ˈtjzd/ ( ਸੁਣੋ), /ˈtjzdi/, /ˈtuːzdeɪ/ or /ˈtuːzdi/) ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿਅਰ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਤੀਵ, ਮਾਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਿਆ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ