ਮੰਦੋਦਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ।