ਰਾਏ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇਵ

(ਰਾਏ ਨਰਸਿੰਹ ਦੇਵ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਜੰਮੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ।