ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਸੀ । ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰਾਏ ਜੰਬੁਲੋਚਨ ਨੇ ਪਾਈ ।

ਜੰਮੂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੋਧੋ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾਸੋਧੋ