ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰਾਏ ਜੰਬੁਲੋਚਨ ਨੇ ਪਾਈ।

ਜੰਮੂ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸੋਧੋ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ

ਸੋਧੋ