ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਦਿਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ।