ਰਿਸ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜੋਕਿ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਪਰਾਜਂਤ ਸਮਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਤੀ।