ਲਗਧ ਰਿਸ਼ੀ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤੀਸ਼ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਦਾਂਗ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ 1350 ਈ ਪੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।