ਲਾਈਜ਼ੋਜਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੱ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਜਾਇਮ(ENZYME) ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿੱਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ।ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲੇਸ਼ਚੇਁਕੋ(Laschtschenko) ਨੇ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਲੇਗਜੇਂਡਰ ਫਲੇਮਿਂਗ (Alexander Fleming)(1881–1955) ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

Lysozyme, Human.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ