ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸੋਧੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੀ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਰਾਜ- ਮਾਲਕੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਸੋਧੋ

ਵਪਾਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਫਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਾਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ(ਸਪਲਾਇਰ) ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗੁਣ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹਨ।

ਟੀਚਾਸੋਧੋ

ਵਪਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਫ਼ਾਰਮਸੋਧੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਆਮ ਫ਼ਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:- 

ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ : ਇੱਕ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੋ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਲਿਤ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚ, ਕਿ ਕੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਨਿਰਮਾਣ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ : ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ. ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਲਈ -ਮੁਨਾਫਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ : ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਲਈ -ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ . ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਲਈ -ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜ ਜਨਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਸੌਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ : ਅਕਸਰ ਇੱਕ " ਸਹਿ- ਅਪ " ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੀਮਤ - ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ -ਮੁਨਾਫਾ ਜ ਨਾ - ਲਈ -ਮੁਨਾਫਾ ਤੌਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੱਖ . ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜ ਵਰਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ।

ਵਰਗੀਕਰਨਸੋਧੋ

 • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਜ ਖਣਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ - ਉਹ ਫਿਲਮ Studios, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਨਿਰਮਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਜ ਭਾਗ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਭ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ. ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਜ ਪਾਈਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੋਸ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ [ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ?] ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ।
 • ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ - ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਅੱਪ ਮਾਰਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਕਰ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਕੰਪਨੀ ਵੰਡਣ ਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਹਨ।
 • ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਿਦੱਖ ਸਾਮਾਨ ਜ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿਰਤ ਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਜ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚਾਰਜ. ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇਸਜਾਵਟ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਫਰਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
 • ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।
 • ਸਹੂਲਤ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਜ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪੈਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਨਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ . ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪਰਬੰਧਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ ਠੋਸ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ: ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਕੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ' ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ . ਇਹ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: -ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਲੇਖਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ।

ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੁਨਰਗਠਨਸੋਧੋ

ਹਾਲ ਹੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਆਮੀਲ ਹੈ।. 2003 ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ - ਮਾਲਕੀ ਉੱਦਮ ਦੀ 80% ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ -ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਿਸਾਲ . ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ' ਚ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਯੁਕਤ- ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਮ) ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਿਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ . ਜਦਕਿ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੱਚਕਤਾ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ . ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ . ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ." ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਮ, ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫੋਕਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸੋਧੋ

 • ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਤਰ, ਪਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਕੋਪ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਫਰਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜ ਵਿਆਪਕ ਮਲਕੀਅਤ ਜ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਿਗਮ ਜ (ਘੱਟ ਅਕਸਰ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਖੇਤਰ 'ਅਤੇ ਦੇਸ਼. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਭ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 • ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC), ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, unincorporated ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਣਤਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ. ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਤਰ ਘੱਟ ਜ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ (ਜ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ (ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਿਨਾ ਗਠਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲ, ਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੱਦ ਚਾਰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਤੇ ਅੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ " ਵਿਅਕਤੀ " ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੱਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ. ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਬਗੈਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ .

ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

 1. ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਭਾਈਵਾਲ (ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ), ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
 2. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਗਮ ਹੁਣੇ ਹੀ "ਅਸਲੀ" ਲੋਕ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 3. ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਗਮ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਹਨ. ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰ ਲੋੜ ਜ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਇਲਾਜ।
 4. "ਜਨਤਕ ਜਾਣਾ" ਇੱਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਭੇਟ (ਓ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਿਗਮ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ ਜਨਤਕ LLC ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਿਟ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਚਣ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੱਸਟ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ. ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ "ਜਨਤਕ ਜਾਣ." ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂਸੋਧੋ

ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰਸੋਧੋ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਸੋਧੋ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

 1. ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ (2018-08-12). "ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ". ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ. Retrieved 2018-08-13. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)[ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]