ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵਪਾਰ ਦੀਅਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀਸੋਧੋ

ਨਿੱਜੀਸੋਧੋ