ਜੁਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਵਰਗ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ (90-ਡਿਗਰੀ) ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1] ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ABCDਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਫਰਮਾ:Squarenotation

ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸੋਧੋ

 
The area of a square is the product of the length of its sides.

ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ:  

 

ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ A

 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ 'ਅਨੁਸਾਰ' ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

 

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ