• ਨਾਂ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
  • ਈ-ਮੇਲ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਹੁੰਦਲ@ਪਤਾ.ਭਾਰਤ