ਨਾਮ -ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੁੁਦਰਾਣਾ

ਕਿੱਤਾ- ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ -ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ, ਐਮ.ਏ.ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਐਮ.ਏ.ਇਤਿਹਾਸ, ਬੀ.ਐਡ.,ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ, ਨੈੱਟ

ਝੁਕਾਅ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ,ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ