Gill Harmanjot is Student of Punjabi University Patiala.

ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
pa-N ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ