ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਅਸੀਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।