ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਕੀ ਨਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।

Hello, My Name is Nitesh, Username is Nitesh Gill and I belong to Moga, Punjab, India.

ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
pa-N ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਝ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ