ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਕੀ ਨਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।

Hello, My Name is Nitesh and My User Name is Nitesh Gill. I am belonging to Moga, Punjab, India.