ਇਹ ਬੌਟ ਸੱਤਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗਾ ਹੈ