ਅਮ੍ਨ੍ ਕਕ੍਷੍ਦ੍ਫ੍ਗ੍ਭ੍ਧੋਪ੍ਗ੍ਕ੍ਵੇ[;' ਰ੍ਕ੍ਫ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍ਗ੍,ਬ੍ਭ੍ਫ੍ਕ੍਷੍ਦ੍ਲ੍,ਗ੍;'ਰ੍ਫ੍ਗ੍ਮ੍,ਭ੍ ਓਕ੍ਗ੍ਸ੍ਦ੍ ਗ੍ਕ੍ਬ੍ਮ੍ਦ੍ਫ੍ਹ੍ਦ੍ਫ੍

ਫੋਹ੍ਜ੍ਸ੍ਪੋਗ੍ਫ੍ਹ੍

Start a discussion with Luckas-bot

Start a discussion