ਵਾਯੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਭੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ।