ਮਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ