ਵਿਮਲਨਾਥ ਜੀ  ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ਤੇਰਹਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ |

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ