ਸਕ੍ਰੀਨਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਲੇਖਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਾਸੋਧੋ

ਸਕ੍ਰੀਨਲੇਖਨੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਲਾਂਸ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਸ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।