ਸਤੀ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ:: सती; ਭਾਵ ਸੱਚੀ) ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।

ਨਿਰੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਸੋਧੋ

ਇਹ ਰੀਤ ਸਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ