ਕੌਂਸਟੈਂਟ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
(ਸਥਿਰਾਂਕ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਸਥਿਰਾਂਕ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਗਣਿਤ

ਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

ਸੋਧੋ
  • ਕੰਟਰੋਲ ਅਸਥਿਰਾਂਕ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਿਕਤਾ ਅੰਦਰ, ਨਾ-ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਅਸਥਿਰਾਂਕ
  • ਭੌਤਿਕੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਭੌਤਿਕੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਡਿਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਕੌਂਸਟੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ), ਅਸਥਿਰਾਂਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
  • ਲੌਜੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਚਿੰਨਾਤਮਿਕ ਤਰਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ "=" ਦਾ ਚਿੰਨ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ

ਸੋਧੋ