ਫਰਮਾ:ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਬਹੁਬਾਹੀਆ

ਯੂਕਲਿਡੀ ਰੇਖਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਚੁਬਾਹੀਆ ਜਾਂ ਸਮਚਤਰਭੁਜ ਜਾਂ ਰੌਂਬਸ (◊) ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ (ਗ਼ੈਰ-ਆਪ-ਕੱਟਣਾ) ਚੁਬਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋ ਬਾਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ

ਸੋਧੋ