ਸਮਦੋਬਾਹੂ ਤਿਕੋਣ ਉਸ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਬਾਹੂ ਤਿਕੋਨ ਸਮਦੋਬਾਹੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ।

ਸਮਦੋਬਾਹੂ ਤਿਕੋਣ
Triangle.Isosceles.svg
ਸਮਦੋਬਾਹੂ ਤਿਕੋਣ
ਕਿਸਮਤਿਕੋਨ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕੋਣਕ ਬਿੰਦੂ3
ਸਚਲਾਫਲੀ ਚਿੰਨ( ) ∨ { }
ਸਮਰੂਪਤਾ ਗਰੁੱਪDih2, [ ], (*), order 2
ਦੂਹਰੀ ਬਹੁਭੁਜਖੁਦ ਹੀ ਦੋਪਾਸੀ ਹੈ।
ਗੁਣਉਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਚੱਕਰੀ ਬਹੁਭੁਜ

ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੰਬ, ਸ਼ਿਖਰ ਕੋਣ ਦਾ ਦੁਭਾਜਕ, ਮੱਧਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸੂਤਰ

ਖੇਤਰਫਲਸੋਧੋ

ਜੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ   ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਜੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਕੋਣ   ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਘੇਰਾਸੋਧੋ

ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ   ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ   ਅਤੇ ਅਧਾਰ   ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ   ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ, ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਕੋਣ ਦੁਭਾਜਕਸੋਧੋ

ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਅਧਾਰ   ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਦੁਭਾਜਕ   ਹੈ ਤਾਂ

 

ਅਤੇ

 

ਅਰਧ ਵਿਆਸਸੋਧੋ

 
ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਨੀਲਾ), ਕੇਂਦਰਕ (ਲਾਲ), ਅਤੇ ਅੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਹਰਾ)

ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਦੋਭੁਜ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  , ਅਧਾਰ  , ਅਤੇ ਉਚਾਈ   ਹੈ ਤਾਂ

 

ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਧੁਰੇ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ

 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਗਸੋਧੋ

ਜੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ   ਉਚਾਈ   ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ:

 

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ