ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|