ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।