ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਾਤੀਸਲਾਵਾ ਹੈ।

ਸਲੋਵਾਕਿਆ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਸਲੋਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸੋਧੋ