ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ

ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: