ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ