ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ ਜੀ  ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ