ਇਸ ਸਫੇ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਫੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ "ਧੰਦਾ" ਵਿੱਚ ਲੇਖ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 6 ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ 6 ਸਫ਼ੇ ਹਨ।