ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਨੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।