ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।