ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨੀ (ਮੈਂਡਰਿਨ) ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।