ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦਾ ਲਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ