ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਸੋਧੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਸਮਾਜ [ਨਾਂਪੁ]ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਭਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ "

ਨਿਰੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਸੋਧੋ

ਸੰਕਲਪਸੋਧੋ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਸੋਧੋ

ਸਮਾਜ ਵਿਚਸੋਧੋ

ਕਿਸਮਾਂਸੋਧੋ

ਪੂਰਵ-ਸਨਅਤੀਸੋਧੋ