ਸੁਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਜੀ  ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਨ |

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ