ਰਾਜਾ ਸੂਰਿਆਵਰਮੰਨ ਦੂਜਾ ਖਮੇਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਇਸਨੇ 1113 ਤੋਂ 1150 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।