ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜੋ 10 ਸਤੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ[1] ਨਾਲ ਸੇਂਟ ਜਰਮੇਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸ਼ਰਤਾਂਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ