ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਲ
ਫ਼ਾਰਨਹਾਈਟ [°F] = [°C] ×  + ੩੨ [°C] = ([°F] − ੩੨) × 
ਕੈਲਵਿਨ [K] = [°C] + ੨੭੩.੧੫ [°C] = [K] − ੨੭੩.੧੫
ਰੈਂਕਾਈਨ [°R] = ([°C] + ੨੭੩.੧੫) ×  [°C] = ([°R] − ੪੯੧.੬੭) × 
ਖ਼ਾਸ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਵਾਸਤੇ,
੧°C = ੧ K = °F = °R
ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦ ਤਾਪਮਾਪੀ

ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,[1] ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਵੀਡਨੀ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਂਦਰਜ਼ ਸੈਲਸੀਅਸ (੧੭੦੧-੧੭੪੪) ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਇੱਕ ਰਲ਼ਦਾ-ਮਿਲ਼ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (°C) ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵਿੱਥ, ਦੋ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ