ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦੁ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋੋਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ