Harry Belafonte singing 1954.jpg

ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕੀ ਸਰਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਬਨਾਉਂਗਾ ਹੈ।

ਗਾਇਨ ਅਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਧਵਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ , ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਗਣੀ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਰਤੋ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ augments। ਜੋ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਿਅਇੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਨੁਮਾਇਸ਼। ਗਾਇਨ ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਅਵਾਜ , ਜਾਂ ਵਜੰਤੂ , ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬਾਰੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਨਾ ਬਜਾਨੇਵਾਲੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ , ਲੱਗਭੱਗ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਨ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ , ਆਰਾਮ , ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ , ਸਿੱਖਿਆ , ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਸਮਾਂ , ਸਮਰਪਣ , ਨਿਰਦੇਸ਼ , ਅਤੇ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਗਾਇਕਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ , ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਉਸਾਰੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਵਾਜ ਅਵਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਡਿੱਬੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਲੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਾਜਸੋਧੋ

ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਪਹਲੂ ਵਿੱਚ , ਗਾਇਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜੇ , ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ , ਜਾਂ ਫੂਕਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਰਤੋ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਗਲਾ , ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਥਰਥਾਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ , ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ cavities ਉੱਤੇ , ਜੋ ਇੱਕ ਏੰਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ , ਇੱਕ ਹਵਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ , ਅਤੇ ਜੀਭ ਉੱਤੇ , ਤਾਲੂ , ਦੰਦ ਅਤੇ ਬੁਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵਰਧਿਤ ਆਵਾਜ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਬੋਲਾ ਅਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਤੰਤਰ ਆਜਾਦ ਸਮਾਰੋਹ , ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਬੋਲਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਰਮਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ , ਹਵਾ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਢਿੱਡ , ਆਂਤਰਿਕ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਰੋਣਿ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੀ intercostals , scalenes ਅਤੇ sternocleidomastoid ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਿਚ ਬੜਬੋਲਾ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੁਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਇਸ ਨਿੱਘਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਾਨੇ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਅਵਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੜਬੋਲਾ ਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਅਦਵਿਤੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੜਬੋਲਾ ਪਰਤਾਂ ਜੋ ਢੀਲਾ , ਕਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਬਦਲਨ , ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਂਸ ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਰੂਪ , ਜੀਭ ਦੀ ਹਾਲਤ , ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ , ਆਵਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ , ਲਏ , ਜਾਂ ਟੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭੱਜਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਧਵਨਿਤ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੱਡ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਾਅਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਪਰਯੋਜਨਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਧਵਨਿਤ ਸੀਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੜਬੋਲਾ resonation ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਬੋਲਾ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਧਵਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। Laryngeal ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਬੋਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸਿੰਗਰ Formant ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਹੈ , ਜੋ ਕੰਨ ਆਵ੍ਰੱਤੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਚ ਲਈ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾਸੋਧੋ

ਯੂਸੁਫ ਜੋਰ੍ਡਾਨਿਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਨ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਪਸ਼ੁ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਵੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ( ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ , ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ , ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ) ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਈ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ( ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਜਾਂ ਗਿਬੰਸ ) , ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ( ਵਹੇਲ , ਡਾਲਫਿਨ , ਮੁਹਰੋਂ , ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੁ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਛੱਡਕੇ ਹਨ। ਗਾਇਨ ਦੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਪਸ਼ੁਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਮਝ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jordania ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗਾਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ , ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਠਿਕਾਨੇ ਸੀਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ , ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂਸ਼ਾਖਾਵਾਂਦੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ , ਇੱਕ 50 ਕਿੱਲੋ ਤੇਂਦੁਏ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 15 ਕਿੱਲੋ ਬਾਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਵਾਜ ਸੁਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂਸ਼ਾਖਾਵਾਂਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਪਹੁਂਚ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਦਰਖਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ( ਜਾਂ ਵ੍ਰਕਸ਼ਵਾਸੀ ) ਕਾਫ਼ੀ ਗਾਨਾ ਜਾਂ ਬੜਬੋਲਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਲ , ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ( ਜਾਂ ਸਥਲੀਏ ) ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ( ਖਰਗੋਸ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸ਼ੁ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ , ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ , ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਗਾਇਕ , ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਵਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਬੰਦ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਇਸਲਈ , ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਦਰਖਤ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ noisier ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।