ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮੰਤਰ (ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰ) ੧੬ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸ਼ਣਵ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਲਿਸੰਤਰਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੌਡੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਜਪਮਾਲਾ

ਮਹਾਂਮੰਤਰ:

ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ ॥
ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇ ॥
Aum calligraphy Red.svg ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਲੇਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Crystal txt.png