ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਖ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਲਾ ਤਾਈ ਪੋ ਹਸਪਤਾਲ
A room in a hospital.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ