ਹਾਈਪੋਡੌਂਸ਼ੀਆ (ਓਲੀਗੋਡੌਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਐਨੋਡੌਂਸ਼ੀਆ) ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਭ ਅਕਾਲ ਜਾੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਵੀ।

ਕਾਰਣਸੋਧੋ

ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹਾਲਾਤ, ਆਮ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਕਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਖੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟੋਡਰਮਲ ਡਿਸਪਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜਸੋਧੋ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।