1 ਗਰਮੁਖੀ(ਪੰਜਾਬੀ) ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੈ। ੲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ੲਿਕਹਿਰੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾੳੁਣ ਲੲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ੲਿਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ