1 ਗਰਮੁਖੀ(ਪੰਜਾਬੀ) ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ