33ਜੀ ਸਦੀ ਬੀਸੀ

(Redirected from 3268 ਬੀਸੀ)
ਦਸਾਬਦੀ: 4ਥੀ millennium BC
ਸਦੀਆਂ:
ਦਹਾਕੇ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਜਨਮਮੌਤਾਂ
ਅਦਾਰੇਵਿਗੜੇ ਅਦਾਰੇ

ਘਟਨਾEdit

  • 3268 ਬੀਸੀ23 ਜਨਵਰੀ ਦੂਜਾ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਡੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੂਲੀਅਨ ਡੇਅ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 4713 ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲ* ਸੀ। (ਈਸਾਈ 'ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲ' ਨੂੰ 'ਬੀ.ਸੀ.' ਲਿਖਦੇ ਹਨ)।

ਜਨਮEdit

ਮਰਨEdit

  ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।