ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।